Fundusze Europejskie ekrew

Oferta pracy

Kierowca z uprawnieniami kategorii B,C,D (wymagane wszystkie trzy kategorie)

Aktualne

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje pracownika na stanowisko kierowcy z uprawnieniami kategorii B,C,D (wymagane wszystkie trzy kategorie).

Nasze wymagania:

- wykształcenie średnie lub zawodowe, prawo jazdy kategorii B, C, D (wymagane wszystkie trzy kategorie).

Zakres obowiązków:

- transport krwi i jej składników z Terenowych Oddziałów RCKiK zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

- wypełnianie karty drogowej oraz innych niezbędnych dokumentów,

- obowiązkiem kierowcy jest, zakup paliwa w stacjach paliw z którymi RCKiK w Szczecinie ma podpisaną umowę,

- zgodnie z instrukcją techniczną pojazdu dbanie o stan techniczny oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów stałych,

- samodzielne załatwianie drobnych spraw zaopatrzeniowych na polecenie przełożonych,

- utrzymywanie pojazdu w należytej czystości,

- kontrolowanie pracy urządzenia chłodniczego zamontowanego na pojeździe i utrzymywanie w należytej czystości i sprawności w działaniu,

- współpraca z personelem warsztatu i magazynu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie w zakresie wykonywania czynności o charakterze technicznym i gospodarczym w szczególności: wykonywanie prac związanych z pracami magazynowymi, prace związane z załadunkiem lub rozładunkiem towarów lub sprzętu, wykonywanie drobnych napraw i prac gospodarczych, uczestnictwo przy likwidowaniu opadów śniegu w okresie zimy i utrzymywanie czystości w razie nieobecności robotnika gospodarczego firmy – w miarę czasowych możliwości,

- wykonywanie innych prac nie wymienionych na polecenie przełożonych tj. Dyrektora, Z-y Dyrektora, Kierownika DAG,

- kierowanie pojazdami używanymi do celów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące, kolejna na czas określony minimum 12 miesięcy), praca zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy na dany okres rozliczeniowy,

- wynagrodzenie zasadnicze 5950,00 zł, dodatek stażowy od 5% do max. 20% tj. 297,50 zł -1190,00 zł (wymagane świadectwa pracy).

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie,

- kopia prawa jazdy.


Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl z dopiskiem "Praca".
Oferty pracy można również składać osobiście w sekretariacie RCKiK w Szczecinie lub Kadrach (pok. 107).

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (dalej RCKiK w Szczecinie) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
 2. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (dalej RCKiK w Szczecinie), al. Wojska Polskiego 80/82, 70‑482 Szczecin, tel. (+48) 91 422 18 98, reprezentowane przez Dyrektora Ewę Kłosińską.
 3. Do spraw związanych z ochroną danych osobowych ADO powołał na inspektora ochrony danych (dalej IOD). Z IOD można się kontaktować telefonicznie pod numerem (+48) 91 424 36 64 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@krwiodawstwo.szczecin.pl.
 4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w RCKiK w Szczecinie przysługuje prawo do:
  a. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. przenoszenia danych,
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. RCKiK w Szczecinie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.), w szczególności art. 27 ust. 1. Dane osób ubiegających się o pracę są przetwarzane na podstawie przepisów artykułu 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 t.j., z późn. zm.).
 6. Przetwarzane w procesie rekrutacji dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, podmiotom ani osobom trzecim.
 7. RCKiK w Szczecinie przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 8. Wszelkie dane osobowe ponad wymienione w punkcie 7. RCKiK w Szczecinie przetwarza wyłącznie za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o pracę. Brak zgody na przetwarzanie dodatkowych danych może spowodować brak możliwości rekrutacji.
 9. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji są usuwane nie później niż 3 miesiące kalendarzowe po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku, gdy RCKiK w Szczecinie nie prowadzi rekrutacji, to przetwarzane dane osobowe są usuwane nie później niż 3 miesiące kalendarzowe od dnia otrzymania danych. Okres ten może być wydłużony do 1 roku za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o pracę na przetwarzanie danych w celu uczestniczenia w następnych rekrutacjach.
 10. Żądanie przez RCKiK w Szczecinie podania danych osobowych wyszczególnionych w punkcie 7. jest uprawnieniem wynikającym z przepisów artykułu 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 t.j., z późn. zm.). Osoba ubiegająca się o pracę jest zobowiązana do podania żądanych danych, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.