Fundusze Europejskie ekrew

Informacje dla organizatorów Akcji Honorowego oddawania krwi

UWAGA dla organizatorów akcji Ekipowego pobierania krwi  z powiatu sławieńskiego i szczecineckiego.

Uprzejmie informujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Słupsku  nawiązało współpracę w zakresie ekipowego pobierania krwi. 

W tym celu w dniu 25 września 2019 r. założono wspólną skrzynkę email dla RCKiK w Szczecinie oraz RCKiK w Słupsku:  ekipowepobieranie@krwiodawstwo.szczecin.pl

Organizatorzy akcji pobierania krwi, zainteresowani zabezpieczeniem akcji przez:

RCKiK w Szczecinie, proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej RCKiK w Szczecinie www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce ,,Akcje wyjazdowe”,

RCKiK w Słupsku, proszeni są wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej RCKiK w Słupsku www.krwiodawstwo.slupsk.pl w zakładce ,,Dla krwiodawców”.


Wytyczne dla Organizatorów akcji krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Szczecinie organizując akcje krwiodawstwa współpracuje z organami samorządowymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Klubami Honorowych Dawców Krwi, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, służbami mundurowymi.
RCKiK w Szczecinie dysponuje ambulansem przystosowanym do mobilnego poboru krwi.

 1. Organizacją wyjazdowych akcji krwiodawstwa RCKiK w Szczecinie zajmuje się Dział Dawców i Pobierania oraz kierownicy / koordynatorzy Terenowych Oddziałów – adresy i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 2. Akcje krwiodawstwa realizowane są w dni robocze, a także dni wolne od pracy.
 3. Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest wyłącznie krew pełna.
 4. Godziny rejestracji ustalane są wraz z Organizatorem biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych dawców, miejsce akcji, czas pracy/nauki krwiodawców lub czas trwania imprezy.
 5. Czas rejestracji nie powinien przekraczać 4 godzin.
 6. Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia występująca w imieniu instytucji lub organizacji współpracująca z RCKiK w ramach przeprowadzenia akcji krwiodawstwa.
 7. Po ustaleniu wszelkich szczegółów akcji, Organizator wypełnia Formularz dla Organizatora, który udostępniony jest na stronie internetowej RCKiK przekazuje do Działu Dawców i Pobierania w Szczecinie.
 8. Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub podległych Terenowych Oddziałach. Aktualne adresy oraz godziny przyjmowania Dawców podajemy na stronach internetowych RCKiK. Prosimy o każdorazowe telefoniczne powiadomienie o terminie takiego przedsięwzięcia tel. (091) 424-36-65 lub  601-818-816.

 

Przyjmowanie zgłoszeń akcji krwiodawstwa

 1. Termin planowanej akcji wyjazdowej zostanie rozpatrzony i wpisany do harmonogramu akcji wyjazdowych po przesłaniu Formularza dla Organizatora do RCKiK w Szczecinie.
 2. Organizator akcji powinien zapewnić minimum 40 - 50 osób, które zadeklarowały chęć oddania krwi.
 3. Termin akcji należy zarezerwować z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Pracownik RCKiK kontaktuje się z organizatorem akcji w celu potwierdzenia terminu, godziny i miejsca oraz przesyła na adres e-mailem „Potwierdzenie przyjęcia do realizacji akcji honorowego oddawania krwi w ambulansie, lub pomieszczeniach zagwarantowanych przez organizatora".
 4. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten niezwłocznie zgłasza do RCKiK wyłącznie w formie pisemnej (również dokonanych jakichkolwiek zmian organizacyjnych).  
 5. RCKiK zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji pobierania krwi:
  – w przypadku nie przesłania formularza przez Organizatora w wyznaczonym terminie
  – w sytuacji braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem
  – w przypadku wysokich zapasów krwi w RCKiK w Szczecinie (decyzja Dyrektora RCKiK)
  – w przypadku trudnych warunków atmosferycznych:
  – temperatury powietrza w nocy spadającej poniżej -15°C lub w dzień wzrastającej powyżej + 35°C
  – intensywnych opadów śniegu
      – gwałtownych ulew i wichur
 6. Odwołania akcji krwiodawstwa w trakcie jej trwania może dokonać jedynie Dyrektor RCKiK lub upoważniona przez niego osoba - tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Realizacja akcji krwiodawstwa 

 1. Zespół RCKiK przybywa na miejsce akcji ok.15 - 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji krwiodawców w celu przygotowania stanowisk pracy.
 2. Organizator powinien być obecny w miejscu akcji, jeśli jest to niemożliwe winien wyznaczyć osobę odpowiedzialną.
 3. Godziny rejestracji krwiodawców muszą być dotrzymane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 4. O ewentualnej zmianie czasu trwania rejestracji decyduje kierownik akcji, po konsultacji z Dyrekcją RCKiK.
  Zmiana godzin rejestracji może nastąpić:
  - na wniosek organizatora,
  - w sytuacjach zagrożenia zdrowia dawców i personelu,
  - w przypadku awarii sprzętu,
  - na polecenie Dyrektora RCKiK w Szczecinie.
 5. Na miejscu akcji organizator bezpośrednio kontaktuje się z wyznaczonym przez RCKiK w Szczecinie kierownikiem akcji.
 6. Po zakończeniu akcji pobierania krwi zespół RCKiK zabiera ze sobą wszelkie odpady medyczne i komunalne z miejsca akcji oraz porządkuje je przy współpracy z organizatorem.

 

Informacje dla organizatora 

Pobierz Formularz dla Organizatora ze strony internetowej www.krwiodawstwo.szczecin.pl wypełnij i prześlij na adres e-mailem sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl lub fax 914221898.
Godziny akcji
Akcje odbywają się w godzinach ustalonych z organizatorem z trwającą 4 godzinną rejestracją krwiodawców, z możliwością wydłużenia w przypadku większej ilości chętnych krwiodawców.
Ważne jest, aby w ogłoszeniach lub plakatach podawać godziny rejestracji krwiodawców.
Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnych plakatów informujących o planowanej akcji wyjazdowej.

Zadania organizatora

 1. Zabezpieczenie dogodnego wjazdu i wyjazdu oraz miejsca parkingowego dla ambulansu
  (z zachowaniem zasad ruchu drogowego)
  - (wymiary ambulansu: dł. 13 m, szer. 3 m, wys. 4 m, waga 18 t, średnica zawracania mierzona    po śladzie kół 17 mb).
 2. Zapewnienie warunków bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się krwiodawców.
 3. W okresie zimowym lub przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwość wykorzystania dostępnych pomieszczeń dla krwiodawców.
 4. Przeprowadzenie akcji pobierania krwi w miejscu pracy lub nauki jest możliwe po uzyskaniu zgody osoby reprezentującej daną instytucję.
 5. Pobyt organizatora na miejscu akcji przez cały czas jej trwania oraz pomoc w usprawnieniu przebiegu akcji, utrzymanie spokoju, udzielanie informacji.
 6. Dostęp do zasilania elektrycznego (prądu) o napięciu 400V (trzyfazowy) gniazdo 3F 63A (5 bolców okrągłe), ambulans jest wyposażony w przedłużacz o długości 20 mb).
 7. W przypadku pobierania krwi pełnej w pomieszczeniach zagwarantowanych przez organizatora wymogi zawarte są w formularzu zgłoszeniowym  dostępnym na stronie internetowej RCKiK w Szczecinie.

 

 Udostępnianie informacji o akcjach wyjazdowych

 Informacje dotyczące najbliższych i potwierdzonych akcji krwiodawstwa zamieszczone są na stronie internetowej - www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce Akcje Wyjazdowe oraz na Facebook'u - www.facebook.com/RCKiKSzczecin.

Materiały  informujące o akcji

Dysponujemy również  bezpłatnymi, plakatami informującymi o planowanej akcji oraz ulotkami, które mogą być przekazane, po wcześniejszym zgłoszeniu, organizatorowi danej akcji oddawania krwi.

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa- tel. 91 424 36 21

W przypadku  chęci wykorzystania przez Organizatora akcji logo RCKiK na własnych plakatach i materiałach promocyjnych prosimy o przesłanie danego projektu, ze wskazaniem miejsca, w którym ma być zamieszczone logo na adres: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl


 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (dalej RCKiK w Szczecinie), al. Wojska Polskiego 80/82, 70?482 Szczecin, tel. (+48) 91 422 18 98, reprezentowane przez Dyrektora Ewę Kłosińską.
 2. Do spraw związanych z ochroną danych osobowych ADO powołał Inspektora ochrony danych (IOD), iod@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. (+48) 91 424 36 64.
 3. RCKiK w Szczecinie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.), w szczególności art. 27 ust. 1.

  Dane są przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.) w szczególności art. 16 ust. 3, 4 i 6 oraz art. 17 ust. 5.

  RCKiK w Szczecinie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.), w szczególności art. 27 ust. 1.Dane są przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.) w szczególności art. 16 ust. 3, 4 i 6 oraz art. 17 ust. 5.
 4. Przetwarzane dane osobowe są przekazywane Ministrowi Zdrowia i jednostkom mu podległym, jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, podmiotom leczniczym, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ASSECO Poland S.A., a także, w przypadku takiego obowiązku, nałożonego przepisami prawa, innym podmiotom, w zakresie jego realizacji.
 5. Okres przechowywania danych jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa, określającymi wymogi w tym zakresie dla jednostek publicznej służby krwi.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w RCKiK w Szczecinie przysługuje prawo do:
  a. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. przenoszenia danych,
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych przetwarzanych w RCKiK w Szczecinie jest wymogiem ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371 t.j.). Dawca lub kandydat na dawcę krwi jest zobowiązany do podania wymaganych danych, odmowa skutkuje brakiem możliwości oddania krwi lub jej składników.
 8. Wszyscy pracownicy RCKiK w Szczecinie są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Do pobrania