Fundusze Europejskie ekrew

Kalkulator donacji

Podajemy minimalne odstępy między poszczególnymi oddaniami krwi i jej składników

OKRESY POMIĘDZY KOLEJNYMI BADANIAMI

Zgodnie z rekomendacją KRdsKiK z dnia 31 sierpnia 2021 r. do obliczenia terminów ciągłych oznaczonych w tygodniach zastosowanie ma art. 112 k.c., w którym termin oznaczony w tygodniach (miesiącach, latach) kończy się z upływem dnia, który nazwąodpowiada początkowemu dniowi terminu. W sytuacji, gdy koniec takiego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje on przesunięty automatycznie na następny dzień nie będący dniem wolnym od pracy (art. 115 k.c.).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. 2017. 1741) krew pełna jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni tj. kolejna donacja powinna odbyć się najwcześniej po upłynięciu 56 dnia od poprzedniej donacji.
Jeżeli oddano krew np. w środę, to termin 8 tygodni upływa w środę z upływem dnia, a więc można oddać krew w czwartek. Jeżeli dawca oddał krew w sobotę, to termin 8 tygodni upływa w sobotę o godz. 24-tej i dawca może oddać krew w niedzielę np. na ekipie wyjazdowej, jeżeli jest taka organizowana – jeżeli nie, to może oddać krew dopiero w poniedziałek zgodnie z zapisem w art. 115 k.c. Jeżeli termin liczony jest w dniach, to zgodnie z art. 111 k.c. termin 56 dni kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym „jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”

Poniżej możesz sprawdzisz najbliższy termin, w którym możesz ponownie oddać krew lub jej składniki. Wybranie daty ostatniej Twojej donacji z kalendarza spowoduje, że kalkulator wyliczy najbliższy termin, w którym możesz się do nas zgłosić.
Uwaga! Poniższy kalkulator podaje orientacyjny czas następnej donacji - faktyczną decyzję o możliwości oddania krwi lub jej składników podejmuje lekarz kwalifikujący dawcę!

*Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy na 12 miesięcy a kobiety nie częściej niż 4 razy na 12 miesięcy
Płeć
Rodzaj ostatniej donacji
Rodzaj następnej donacji
Data poprzedniej donacji
*Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy na 12 miesięcy
*Kobiety mogą oddawać krew nie częściej niż 4 razy na 12 miesięcy
Najbliższy termin Twojej następnej donacji został wyliczony na: 26-02-2020